.REGULAMIN

KOŁA – KLUBU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK

w GRUDZIĄDZU

 

 

Rozdział I

Cele i zadania Klubu Przewodników Turystycznych PTTK w Grudziądzu

 

 

§ 1

W strukturach organizacyjnych Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Grudziądzu działa Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Grudziądzu”, zwany dalej „Klubem”.

§ 2

1. Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Grudziądzu zrzesza przewodników turystycznych posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie „Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o usługach turystycznych” – członków PTTK, którzy swą przynależność do PTTK dokumentują w klubie przez złożenie deklaracji i opłacenie składki członka PTTK oraz składki dodatkowej, jeżeli została ona uchwalona przez Walne Zebranie Klubu.

2. Do Klubu mogą należeć także przewodnicy turystyczni, którzy swą przynależność do PTTK dokumentują poprzez złożenie deklaracji i opłacenie składki członka PTTK w innych kołach PTTK.

3. Klub działa na prawach koła i za zgodą Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, używa tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników Turystycznych PTTK".

§ 3

1. Klub może zrzeszać i grupować również przewodników turystycznych PTTK spoza terenu działalności Oddziału PTTK w Grudziądzu.

2. Klub może powoływać sekcje specjalistyczne i grupy zainteresowań w poszczególnych dziedzinach przewodnictwa lub wybranych dziedzinach turystyki kwalifikowanej.

3. Członek Klubu może być członkiem innej organizacji lub stowarzyszenia przewodnickiego, przynależność do takich organizacji i stowarzyszeń nie powoduje skreślenia z listy członków klubu.

§ 4

Do zadań Klubu należy:

1. zrzeszanie w PTTK przewodników posiadających uprawnienia nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. obsługa ruchu turystycznego w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień, na zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki,

3. prowadzenie szkolenia i dokształcania przewodników,

4. organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników,

5. prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów szkoleniowych,

6.  prowadzenie działalności socjalno – bytowej dla członków Klubu,

7. prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom uprawiania turystyki we wszelkich jej formach,

8. współdziałanie z Zarządem Oddziału PTTK w Grudziądzu, w zakresie:

a) przedłużania uprawnień przewodników, jako członków kadry programowej PTTK, w legitymacjach przewodnika turystycznego PTTK,

b)  przydzielania przewodnikom wycieczek,

c)  ustanawiania stawek i zasad płacowych,

d)  tworzenia i wykorzystania funduszu przewodnickiego,

e)  sprzętu i odzieży ochronnej,

f)  wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowodu uznania za ich pracę i działalność społeczną,

9. współdziałanie z Komisją Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK, właściwą wojewódzką lub regionalną komisją przewodnicką oraz Centralnym Ośrodkiem Przewodnictwa i Pilotażu PTTK.

10. służenie fachową wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym oraz komisjom  działającym przy Oddziale PTTK w Grudziądzu w realizowaniu ich zadań programowych.

§ 5

Do powołania niezbędna jest określona liczba przewodników turystycznych PTTK zgodnie ze statutem Oddziału PTTK w Grudziądzu.

§ 6

1. Zebranie założycielskie Klubu zwołuje Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

2. Porządek zebrania założycielskiego powinien obejmować:

1)   wybór prezydium, w tym przewodniczącego i sekretarza obrad,

2)   stwierdzenie prawomocności zebrania założycielskiego,

3) omówienie przez przedstawiciela Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu zadań statutowych PTTK ze szczególnym uwzględnieniem zadań Klubu,

4)  podjęcie uchwał: wyrażającej wolę zebranych powołania Klubu oraz określającej czas trwania kadencji władz i ich liczebność,

5)   wybór zarządu i komisji rewizyjnej Klubu,

6)   podjęcie uchwały określającej kierunki działania Klubu na okres kadencji.

3. Protokół z zebrania założycielskiego Klubu przekazuje się macierzystemu Oddziałowi PTTK w Grudziądzu.

§ 7

1.  Uchwalę wyrażającą wolę przewodników powołania Klubu podejmują przewodnicy na zebraniu założycielskim, o którym mowa w § 6, a w przypadku przekształcenia działającego już klubu, na zebraniu klubu. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

2. Uchwała o powołaniu Klubu przekazuje się do wiadomości właściwej wojewódzkiej komisji przewodnickiej oraz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, która prowadzi centralny rejestr kół i klubów.

§ 8

1.  Klub może posiadać własną odznakę przewodnicką.

2.  Projekt odznaki przewodnickiej Klubu zatwierdza Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

3. Odznaka przewodnicka Klubu może być używana obok odznaki przewodnickiej właściwej dla danego rodzaju przewodnictwa.

4. Klub może przyjąć imiona osób szczególnie zasłużonych dla kraju, PTTK, środowiska lub regionu. Wniosek zebrania w tej sprawie zatwierdza Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

5.  Klub używa odznaki organizacyjnej PTTK, której wzór określa art. 5 statutu PTTK.

 

 

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

1.  Członkiem Klubu może być przewodnik – członek PTTK, który złoży deklarację i zostanie przyjęty przez zarząd Klubu.

2.  Członek Klubu ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

3) korzystać z pomocy i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,

4) nosić odznakę organizacyjną PTTK oraz odznaki przewodnickie.

3.  Członek Klubu jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

2) aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,

3) dbać o dobre imię PTTK i przewodnictwa,

4) regularnie opłacać składkę członkowską PTTK oraz inne składki Klubu, uchwalone odrębnie przez Walne Zebranie Klubu.

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK" uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

§ 10

1.  Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadku:

1)  dobrowolnego wystąpienia z Klubu lub z PTTK,

2)  skreślenia z listy członków PTTK wskutek zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,

3)  wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

2.  Utrata członkostwa Klubu może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu Klubu, wskutek zalegania z opłatą składki dodatkowej uchwalonej przez Walne Zebranie Klubu.

3. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem Klubu do Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

 

Rozdział III
Władze Klubu

 

§ 11

1.  Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu, zwane dalej „zebraniem",

2) Zarząd Klubu,

3) Komisja Rewizyjna Klubu.

2.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu w Grudziądzu trwa od 2 do 4 lat, w zależności od uchwały Zebrania Klubu, zgodnie ze statutem Oddziału PTTK w Grudziądzu.

3.  Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

4. Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu, co najmniej jeden raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu i oceny działalności Zarządu oraz – w zależności od kadencji władz – dla dokonania wyboru władz Klubu i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

5. Zebranie Klubu dokonuje wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału według zasad określonych regulaminem wyborczym ustalonym przez Zarząd Główny PTTK, w liczbie określonej kluczem wyborczym ustalonym przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

6.  Zebranie Klubu uchwala wysokość dodatkowej składki członkowskiej, o której mowa w § 2, § 9, § 10, § 15 i § 24.

§ 12

1.  Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem i uczestniczy w nim, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Klubu.

2.  Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Klubu.

3.  Zebranie Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybory władz Klubu oraz delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału PTTK w Grudziądzu odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 13

1.  Zebranie Klubu, poza przypadkami określonymi w § 11 ust. 4, może być ponadto zwołane:

1)z inicjatywy Zarządu Klubu,

2)na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,

3)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

2.Zebranie Klubu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 winno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 14

1.Termin, miejsce i porządek obrad zebrania Klubu należy podać do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2.  Porządek obrad zebrania powinien obejmować:

1) otwarcie zebrania, wybór prezydium w tym przewodniczącego i sekretarza obrad, ustalenie prawomocności zebrania, uchwalenie porządku obrad,

2)  sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

3)  dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwał.

3. Jeżeli Zebranie Klubu dokonuje również wyborów, to porządek obrad, poza punktami określonymi w ust. 2, powinien zawierać kolejny punkt 4 - wybory, w tym ustalenie list wyborczych, wybór odpowiednich komisji i głosowanie.

4. W tym przypadku porządek obrad należy uzupełnić wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, na wniosek komisji rewizyjnej.

5. Porządek obrad Zebrania Klubu zwołanego w trybie § 13 winien obejmować odpowiednie punkty w zależności od złożonego wniosku.

§ 15

Czynne i bierne prawo wyborcze delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału PTTK w Grudziądzu przysługuje tylko członkom Klubu, którzy opłacają składki członkowskie PTTK i składki przewodnickie uchwalone w Klubu przez Walne Zebrania Klubu.

§ 16

1.  Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalności Klubu w okresie pomiędzy zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed zebraniem Klubu oraz przed Zarządem Oddziału PTTK w Grudziądzu.

2.  Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybranych przez zebranie Klubu.

3.  Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka.

4.  Zarząd w okresie kadencji może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez zebranie Klubu.

§ 17

Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Klubu.

W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 19

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1.  zwoływanie zebrań Klubu,

2.  wykonywanie uchwał władz PTTK oraz zebrań Klubu,

3.  uchwalanie planów pracy oraz preliminarzy budżetowych Klubu,

4.  zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach preliminarza budżetowego,

5.  czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków Klubu,

6. prowadzenie ewidencji członków oraz zbieranie składek członka PTTK oraz składek przewodnickich,

7.  powoływanie w miarę potrzeby zespołów w szczególności: do spraw szkoleniowych i do spraw dyscyplinarnych przewodników,

8.  opiniowanie i składanie wniosków do właściwej komisji egzaminacyjnej przy wojewodzie o nadanie wyższej klasy przewodnickiej (przewodnicy górscy), rozszerzenie uprawnień oraz nadanie uprawnień językowych,

9.  za zgodą Oddziału PTTK w Grudziądzu przedłużanie uprawnień przewodnickich w legitymacji przewodnika turystycznego PTTK,

10.  opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień instruktora przewodnictwa,

11.  nadawanie godności przewodnika – seniora oraz innych godności uchwalonych zgodnie ze statutem PTTK,

12.  występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom Klubu zgodnie z zasadami określonymi w karcie praw i obowiązków członka PTTK,

13.  prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Klubu,

14.  opieka nad kandydatami na przewodników,

15.  stosowanie, na wniosek zespołu do spraw dyscyplinarnych, kar dyscyplinarnych oraz wnioskowanie do właściwych organów PTTK o odebranie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK oraz pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek,

16.  składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji Zebraniu Klubu oraz Zarządowi Oddziału PTTK w Grudziądzu.

§ 20

1.  Zespół do spraw szkoleniowych jest organem Zarządu Klubu realizującym wytyczne władz PTTK w zakresie podnoszenia kwalifikacji fachowych przez przewodników.

2.  Do zadań zespołu do spraw szkoleniowych należy:

1) prowadzenie systematycznego dokształcania przewodników oraz szkolenia kandydatów na przewodników,

2) opracowywanie programów szkolenia na podstawie zasad i ramowych programów szkolenia,

3) inicjowanie i wydawanie skryptów szkoleniowych.

3. Zespół do spraw szkoleniowych prowadzą przewodnicy posiadający w szczególności uprawnienia instruktora przewodnictwa PTTK

 

§ 21

1.  Do zadań zespołu do spraw dyscyplinarnych należy:

1) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych członków Klubu wnoszonych przez członków indywidualnie lub zbiorowo, na wniosek osób fizycznych lub prawnych oraz pracodawcy. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i odpowiednio uzasadniony.

2)  stawianie wniosków do Zarządu Klubu w sprawie orzekania kar, przewidzianych statutem PTTK i statutem Oddziału PTTK w Grudziądzu,

2.  Zespół rozpatruje sprawy i orzeka w składzie co najmniej 3 - osobowym.

3. Posiedzenia zespołu są jawne, jednak na wniosek którejkolwiek ze stron lub z uwagi na charakter sprawy, przewodniczący może zarządzić tajność posiedzenia. Posiedzenia zespołu są protokołowane.

4. Od decyzji Zarządu Klubu w sprawach dyscyplinarnych przysługuje członkowi koła lub klubu odwołanie do Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu jest ostateczna.

§ 22

1. Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu w przypadkach:

1) naruszenia obowiązków wynikających ze statutu PTTK lub statutu Oddziału PTTK w Grudziądzu,

2) działania na szkodę PTTK, Oddziału PTTK w Grudziądzu lub Klubu,

3) zaniechania działalności,

4) naruszenia podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem własnym lub powierzonym.

2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być podjęta po wysłuchaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w określonym terminie.

3. W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu powołuje tymczasowy zarząd, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie w ciągu trzech miesięcy od daty zawieszenia Walnego Zebrania Klubu celem wybrania nowego zarządu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu.

 

§ 23

1.  Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków wybranych przez Zebranie Klubu.

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu.

4.  Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu.

5.  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2) przedkładanie Zarządowi Klubu uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego oraz o wynikach przeprowadzonych kontroli,

3)  składanie Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności,

4)  stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.

 

 Rozdział IV
Finanse i majątek Klubu

 

§ 24

1.  Klub realizuje swe zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

1)  części składek członkowskich PTTK, przypadającej dla Klubu,

2)  innych dodatkowych składek uchwalonych przez Walne Zebranie Klubu,

3)  wpisowego do PTTK,

4)  dotacji, darowizn i innych świadczeń.

2. Niezależnie od składki członkowskiej PTTK oraz Klubu ma prawo ustanowić i pobierać inne składki dodatkowe przeznaczone w całości na działalność Klubu w wysokości ustalonej przez Zebranie Klubu.

3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na działalność programową za zezwoleniem Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu, który również określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 25

1. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubu regulują przepisy obowiązujące w PTTK.

2. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału PTTK w Grudziądzu i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz Oddziału PTTK w Grudziądzu, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu,

3. Majątek przekazany Klubowi w użytkowanie w przypadku rozwiązania Klubu stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.

 

Rozdział V
Rozwiązanie Klubu

 

§ 26

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Zebrania Klubu, podjętej większości co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu w przypadkach określonych statutem Oddziału PTTK w Grudziądzu.

3. O rozwiązaniu Klubu należy zawiadomić Komisję Przewodnicką ZG PTTK oraz odpowiednio komisję wojewódzką PTTK.

 

§ 27

1. W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie § 26 ust. 1 likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu.

2. W przypadku rozwiązania Klubu na podstawie § 26 ust. 2 likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału PTTK w Grudziądzu.

3. Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

 

Rozdział VI
Przepisy końcowe

 

§ 28

1. Klubu używa pieczątki podłużnej o treści:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Grudziądzu

Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Grudziądzu

ul. Hallera 32

86–300 Grudziądz

2. Klubu może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków według wzorów wynikających z regulaminu Oddziału PTTK w Grudziądzu za zgodą jego Zarządu.

3. Przy lokalu będącym siedzibą Klubu powinna znajdować się odpowiednia tablica w kolorze zielonym zawierające treść jak w ust. 1, zaopatrzone w odznakę organizacyjną PTTK.

 

§ 29

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK po zasięgnięciu opinii Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy statutu PTTK i statutu Oddziału PTTK w Grudziądzu.